Vernieuwbouw Rembrandtlaan

Aanbesteding De Kroon van start

Het college van B&W heeft besloten om de aanbesteding voor de realisatie van project 
De Kroon te starten. De onderzoeken uit het coalitieakkoord starten op de kortst 
mogelijke termijn. Wethouder Mark Veldhuizen (cultuur): “Hiermee doen we recht 
aan het raadsvoorstel en geven invulling aan het coalitieakkoord.”

De Kroon
In december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om theater de Speeldoos en de bibliotheek te 
gaan huisvesten in een nieuw pand op de huidige plek van de Speeldoos. Dit gebeurt onder de naam 
de Kroon. In december 2021 is het Voorlopige Ontwerp gepresenteerd. Het was de bedoeling om in 
juni 2022 het Definitief Ontwerp te presenteren op een informatieavond. 

Presentatie Definitief Ontwerp uitgesteld
Op maandag 13 juni is het Coalitieakkoord ‘Samen Baarn’ gepresenteerd. In dit akkoord staat 
beschreven dat er een tweetal onderzoeken gaat plaatsvinden naar de Kroon. Omdat het vorige 
college ruimte wilde bieden aan het huidige college is besloten om dit Definitief Ontwerp niet te 
presenteren. Daarom is de informatieavond uitgesteld. 

Onderzoeken de Kroon
Naar aanleiding van het coalitieakkoord gaat onderzocht worden of het definitief ontwerp voor de 
vernieuwbouw volledig en realistisch is en of meerwerk achteraf kan worden uitgesloten. Wanneer 
blijkt dat het definitief ontwerp niet volledig is en meerwerk kan worden verwacht, zal het besluit 
van december 2020 worden heroverwogen, waarbij in ieder geval wordt meegenomen of een 
alternatief plan op de Brink haalbaar is.

Het tweede onderzoek betreft een raming voor de onderdelen die nu geen deel uitmaken van de 
huidige aanbesteding voor vernieuwbouw van de Speeldoos, zoals het noodzakelijke onderhoud voor 
de grote zaal, de duurzaamheidsmaatregelen en de geluidsisolatie tussen de zalen. Zo wordt in geval 
van heroverweging van het besluit een correcte vergelijking met een alternatief plan mogelijk.

Planning vervolg
Het is gezien het tijdverlies niet meer mogelijk om de oorspronkelijke planning te blijven hanteren. 
Het ontwerpteam heeft enige tijd nodig voor het opstarten van het Technisch Ontwerp. Naar 
verwachting levert dit verdere uitstel op de oorspronkelijke planning geen nieuwe complicaties op 
voor de exploitatie van De Speeldoos en Bibliotheek. 

Bouw gezamenlijke huisvesting theater bibliotheek kan van start

Gemeenteraad besluit positief over krediet voor project 

De gemeenteraad van Baarn heeft woensdagavond 22 december 2021 besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van een gezamenlijke huisvesting voor theater en bibliotheek aan de Rembrandtlaan. Hiermee kan Baarn gaan uitkijken naar een toekomstbestendige voorziening voor cultuur en educatie, waar iedereen welkom is. 

Het raadsvoorstel, waarin gevraagd werd om in totaal 9,8 miljoen euro voor het ontwerp, de voorbereiding, de bouw en inrichting van het nieuwe complex, werd aangenomen met 12 stemmen voor en 7 tegen. Daarnaast is een motie aangenomen waarin de raad het college vraagt om zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak van het nieuwe gebouw te plaatsen.

Aan de slag
Met dit besluit kan de projectgroep aan de slag, te beginnen met het opstellen van het Definitief Ontwerp voor het gebouw. In de loop van het voorjaar start dan de Europese aanbesteding voor de bouw. Naar verwachting wordt de aannemer eind 2022 gecontracteerd. Het ontwerp van architect DP6, dat al eerder bekend werd gemaakt, dient als basis.

De voorlopige planning is dat de sloop en nieuwbouw zal beginnen in het eerste kwartaal van 2023. De opening van het nieuwe complex zou dan plaatsvinden in het najaar van 2024. In de tussenliggende periode biedt Theater de Speeldoos een aangepaste programmering vanuit Studio Baarn, waar een tijdelijk pop-up theater wordt gebouwd met hetzelfde aantal stoelen en dezelfde mogelijkheden als in het huidige pand.

Reactie betrokken partijen
De betrokken partijen zijn zeer verheugd dat er, na een lange periode van voorbereiding, nu duidelijk is ingestemd met de plannen. Zij gaan met veel energie en enthousiasme aan de slag om niet alleen een mooi gebouw, maar ook een aantrekkelijk programma neer te zetten waarvan straks alle inwoners van Baarn en daarbuiten kunnen genieten.

Tom van der Poel, directeur Theater de Speeldoos: "Wat een mooi bericht zo net voor het eind van het jaar. We hebben lang naar deze beslissing toegewerkt en zijn ontzettend blij dat de bouw nu echt van start kan gaan en dat we kunnen uitkijken naar een nieuw pand, dat voldoet aan de huidige eisen."

Erno de Groot, directeur Bibliotheek: "Wij zijn heel blij met deze beslissing van de raad. Met dit besluit kunnen nu concrete stappen gezet worden om dit prachtige plan te realiseren. De gemeente Baarn durft te investeren in de toekomst van haar culturele en maatschappelijke voorzieningen. Een belangrijk signaal, waar wij met veel plezier aan gaan werken voor de inwoners van Baarn."

Klankbordgroepen
Er zijn voor dit project twee klankbordgroepen samengesteld: één met vertegenwoordigers van de organisaties die gehuisvest zijn in het gebouw en één met omwonenden. Op verschillende momenten in het proces wordt overlegd met de klankbordgroepen. Daarmee willen we de betrokkenen op de hoogte houden van de ontwikkelingen en ervoor zorgen dat er voldoende draagvlak is voor het ontwerp.

Baarn, 21 april 2021

Project vernieuwbouw theater bibliotheek van start

Programma van eisen gereed voor selectie architect
Gemeente Baarn, Theater de Speeldoos en de Bibliotheek Eemland vestiging Baarn gaan van start met het project voor nieuwe gezamenlijke huisvesting aan de Rembrandtlaan.

Wethouder Hugo Prakke: "Na een lange periode van voorbereiding begint nu de periode waarin we met elkaar gaan werken aan het ontwerp en de bouw van een nieuwe voorziening voor alle Baarnaars. Een plek voor ons theater en de bibliotheek, maar ook voor de Volksuniversiteit, amateur toneelverenigingen, yogalessen en meer. Een ruimte voor ontmoeting en verbinding op het gebied van kunst, cultuur en educatie waar we trots op kunnen zijn."

Programma van eisen
In een projectgroep werken de partijen samen aan een programma van eisen voor het ontwerp. Vanuit een gedeelde visie op de nieuwe voorziening wordt beschreven waaraan het nieuwe gebouw moet voldoen. Daarnaast werken de partijen aan een plan voor samenwerking en aan een gezamenlijke opzet voor programma en activiteiten.

Theaterdirecteur Tom van der Poel: “We kijken ernaar uit dat er straks een mooi pand staat waar cultuur, literatuur, educatie en ontspanning samenkomen. Dat er zowel overdag als ’s avonds altijd iets te beleven valt. Een plek waar je zonder drempel binnen kunt lopen en welkom bent. Ook kijken we uit naar de samenwerkingsmogelijkheden die de gezamenlijke huisvesting ons straks biedt.”

Directeur de Bibliotheek Eemland Erno de Groot: “Hier wordt de Bibliotheek van de Toekomst gerealiseerd. Een inspirerende plek waar iedereen in Baarn veel plezier aan gaat beleven.”

Voorlopig ontwerp en besluitvorming
Vanwege de omvang van het project is een Europese selectieprocedure voor de architect gestart. Volgens de eerste ruwe planning moet de gekozen architect dit najaar met een voorlopig ontwerp komen. Omdat het programma van eisen is aangepast, zal het ontwerp er anders uitzien dan de schetsen die in 2018 gepresenteerd zijn. Eind 2021 zal de gemeenteraad het onderwerp bespreken en een besluit nemen over het ontwerp en het krediet dat nodig is voor de realisatie.

Realisatie van de plannen
Na vaststelling van het ontwerp kan de uitvoering van de plannen beginnen. Dit staat gepland van medio 2022 tot najaar 2023. Gedurende deze tijd is het gebouw gesloten. Theater de Speeldoos en de andere huurders, waaronder de Volksuniversiteit, gaan mogelijkheden onderzoeken om hun activiteiten tijdelijk te verplaatsen.

Verhuizing en opening
Als alles volgens plan verloopt, dan zou eind 2023 de verhuizing van alle partijen naar het nieuwe gebouw kunnen plaatsvinden en is het tijd voor een feestelijke opening.

Tot die tijd houden wij geïnteresseerde inwoners op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen via de speciale webpagina van de gemeente Baarn: www.baarn.nl/huisvestingtheaterbibliotheek.

Gemeente Baarn
Infographic tijdlijn project vernieuwbouw Rembrandtlaan

Wat ging eraan vooraf?

Juni 2021:
Op woensdagavond 30 juni 2021 zijn omwonenden geïnformeerd over het proces, de planning, de visie van stedenbouwkundige en architect. Daarnaast konden omwonenden ook hun vragen stellen. De gehele bijeenkomst is terug te kijken. Bijeenkomst terugkijken

April 2021:

Persbericht Project vernieuwbouw theater bibliotheek Rembrandtlaan van start.  Lees hier het persbericht van 21 april 2021

December 2020:
Het college heeft onderzoek gedaan en op 13 punten de voor- en nadelen van de locaties vergeleken. Enkele voorbeelden van criteria zijn: kracht van de locatie, mogelijkheden voor samenwerking in het gebouw, parkeermogelijkheden en het effect op de gemeentelijke begroting. Daarnaast heeft wethouder Hugo Prakke gesproken met veel betrokken partijen en omwonenden van de drie locaties, om een volledig beeld te krijgen van de wensen en zorgen die leven.

Dit alles heeft geleid tot het raadsvoorstel waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd: de keuze voor locatie Rembrandtlaan voor de gezamenlijke huisvesting van de Speeldoos en bibliotheek.

Mei 2020:
De gemeenteraad besluit tot uitstel van besluitvorming over de gezamenlijke huisvesting tot december 2020. De overbruggingsperiode wordt gebruikt voor de uitwerking van de financiële onderbouwing voor een derde mogelijke locatie aan de Hoofdstraat en een actualisering van het Programma van Eisen van de Rembrandtlaan. Voor de drie locaties wordt nagegaan of en op welke wijze het PvE daar in past, zodat de realisatie van een goed ontwerp dat beantwoordt aan de ambities mogelijk is. 

Januari 2020:
De gemeenteraad besluit om het eerder aangenomen raadsvoorstel over de vernieuwbouw aan de Rembrandtlaan in te trekken. Zij vragen een gedetailleerde uitwerking van de kosten, dekking en mogelijke financiering van het Arcadeplan, in vergelijking met het plan voor de Rembrandtlaan en in samenwerking met de Gouden Driehoek en stichting Baarn/Escher.  

September 2019:
JeeGee vastgoed en de gemeentelijke organisatie presenteren samen een plan en de berekening voor nieuwbouw van een cultuurhuis op het Arcadeterrein en woningbouw op het vrijgekomen terrein aan de Rembrandtlaan. De gemeenteraad besluit dat zij in januari 2020 willen besluiten op basis van een uitgewerkt raadsvoorstel over dit plan. 

Juli 2019:
De gemeenteraad neemt een motie aan die projectontwikkelaar JeeGee vastgoed de mogelijkheid biedt om een alternatief plan voor nieuwbouw van een cultuurhuis op de locatie van het Arcadegebouw aan de Brink te presenteren. Activiteiten voor het vernieuwbouwproject aan de Rembrandtlaan worden voorlopig stopgezet. 

Maart 2019:
Oplevering van het plan voor de organisatiestructuur en beheer- en exploitatieplan voor de organisaties in het nieuwe gebouw. Voor de exploitatie geldt dat de drie organisaties (theater, bibliotheek en volksuniversiteit) met gelijkblijvende subsidie een sluitende begroting hebben. De gemeenteraad besluit geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan van samenwerking en vernieuwbouw van de locatie Rembrandtlaan 35.

September 2018:
Presentatie van het voorontwerp van een gezamenlijk gebouw voor het theater en bibliotheek aan de Rembrandtlaan door architecten Moost + ARC2.

Januari 2018:
Stichting De Speeldoos, Bibliotheek Eemland en de Volksuniversiteit Baarn hebben een programma van eisen voor het gebouw aan de Rembrandtlaan opgesteld.

Juni 2017:
De gemeenteraad besluit op basis van het haalbaarheidsonderzoek dat een gezamenlijke huisvesting van Theater de Speeldoos (inclusief de Volksuniversiteit Baarn) en de bibliotheek op de huidige locatie van de Speeldoos, Rembrandtlaan 35, de beste toekomstbestendige oplossing is. 

2016:
Haalbaarheidsonderzoek samenwerking de Speeldoos en Bibliotheek Baarn.