Vacature voor een onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 29-04-2022

Theater de Speeldoos is een centrum voor cultuur met een professioneel theater en filmaanbod, waar jong en oud uit alle lagen van de samenleving in een gastvrije, verrassende en inspirerende omgeving elkaar ontmoeten en geïnspireerd raken. Door middel van het stimuleren van lokaal culturele en sociaal maatschappelijke initiatieven, het bieden van een podium aan lokaal talent en verenigingen en stichtingen verbinden we amateurkunst aan professioneel theaterkunst en zijn we als theater het culturele hart van de Baarnse samenleving.

In december 2021 heeft de gemeenteraad besloten krediet ter beschikking te stellen voor een ambitieus vernieuwbouwplan op de huidige locatie. Samen met de Bibliotheek Eemland zullen we de komende jaren gaan bouwen aan een maatschappelijk cultureel concept en vernieuwd gebouw. Het theater gaat zogezegd een belangrijke periode tegemoet. Het nieuwe gebouw gaat ‘De Kroon’ heten en zal the place to be zijn voor theater en film, lezen en literatuur, informatie en educatie, ontmoeting en debat. Een plek om elkaar te ontmoeten, geïnspireerd te raken, cultuur en kunsteducatie te volgen of op te snuiven. Het nieuwe gebouw zal in september 2024 in gebruik genomen worden.

Stichting Theater de Speeldoos zoekt een

Algemeen Bestuurslid

Het bestuur
De stichting kent een bestuurs- en directiemodel. Het bestuur van Theater de Speeldoos draagt een bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft een toezichthoudende, klankbord- en inspiratorfunctie. De dagelijkse uitvoering ligt bij de directeur. Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden en komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. Bestuursleden nemen in principe voor 4 jaar zitting, met mogelijke herbenoeming voor 4 jaar. Het bestuur (op afstand) fungeert als werkgever van de directeur en staat deze met advies terzijde, keurt de jaarstukken goed (jaarverslag en jaarrekening, (meerjarig)beleidsplan inclusief begroting), denkt mee over het beleid en de voortgang van het theater. Het bestuur oefent toezicht uit op (het beleid en de exploitatie van) de directeur en algemene zaken. Belangrijke beleidsbeslissingen behoeven de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak op het belang van de organisatie en haar culturele doelstelling en weegt daartoe behoeften en wensen van belanghebbenden af, met name:
• inwoners, verenigingen en organisaties (bezoekers/afnemers/deelnemers):
• de gemeente in de rol van opdrachtgever;
• medewerkers van de organisatie;
• samenwerkingspartners, zoals Bibliotheek Eemland.

Het bieden van transparantie en het afleggen van verantwoording aan de gemeente en aan de lokale samenleving is en blijft van groot belang. De Governance Code Cultuur wordt gevolgd. Het bestuur draagt actief en intensief bij aan het vernieuwbouwproces. Het bestuur heeft zitting in de stuurgroep en overlegt met regelmaat met de gemeente (college, raad en adviseurs) en met de Bibliotheek Eemland. Het is het bestuur dat in nauw overleg en in afstemming met de directeur de verantwoordelijkheid draagt om de belangen van het Theater in dit proces te behartigen en het vernieuwbouwproces tot een goed einde te brengen.

We zoeken
I.v.m. het aflopen van de termijn van een van de huidige bestuursleden, een algemeen bestuurslid, met bestuurlijke ervaring en affiniteit met het werkterrein van het theater. Als bestuurslid voldoe je aan onderstaand profielschets:
• Je weet een goede balans te houden tussen inhoudelijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
• Je hebt een onafhankelijke, kritische houding en strategisch denkvermogen;
• Je kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief naar zaken die van belang zijn voor de organisatie en diens opdracht en ben je instaat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken;
• Je bent besluitvaardig;
• Je bent politiek- en omgevingssensitief.

Daarnaast:
• werk je graag samen en draag je bij aan het gezamenlijk resultaat;
• heb je zicht op en respecteer je de onderscheidende rol van de directie;
• heb je affiniteit met beheer en exploitatie van een theater;
• heb je zicht op de ontwikkelingen in de gemeente en voel je je betrokken bij het wel en wee van de gemeente Baarn;
• ben je actief in het dagelijks leven en sta je midden in de samenleving.

Voor de functie gelden als eis:
• Je hebt minimaal een hbo-denk- en -werkniveau;
• Je hebt grote affiniteit met de culturele sector en je hebt kennis van culturele ontwikkelingen;
• Je hebt een functionele onafhankelijkheid (geen direct belanghebbenden van theater).
• Je hebt visie en ontwikkelt een beeld van de toekomst van het theater;
• Je bent bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken;
• Je woont in Baarn.

In aanvulling op de huidige deskundigheid en samenstelling van het bestuur zoeken we – naast bovenstaande eisen- een kandidaat met specifieke deskundigheid en ervaringen in:
• het werven van fondsen en (particuliere) sponsoren voor culturele instellingen en/of
• Marketing en Communicatie vraagstukken en/of
• Een juridische achtergrond

Bij de werving van de bestuursleden acht het bestuur het van belang om een evenwichtige mix binnen de competenties van bestuursleden te realiseren. Diversiteit in de samenstelling van het bestuur is een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van een nieuw bestuurslid. De bestuursleden krijgen geen beloning voor de werkzaamheden. Eventuele onkosten, gemaakt in de uitoefening van de functie, kunnen worden vergoed.

Reacties (brief + cv) ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 29 april 2022. Deze kunnen worden gericht aan Roel Burgman, voorzitter van het bestuur, via voorzitter@speeldoosbaarn.nl

Voor meer informatie en/of vragen kan er contact worden opgenomen met Roel Burgman.

Meer informatie over Theater de Speeldoos is te vinden op deze website.

Foto: Mieke Wegerif

Word jij ons nieuwe bestuurslid?